Upcoming New Japan Show Line-ups with Low KI

Bill Behrens


NJPW, 11/22/08 (SXW)

Chichibu Miya Memorial Gymnasium

1. Ryusuke Taguchi & Mitsuhide Hirasawa vs. Takashi Iizuka & Low Ki

2. Riki Choshu & Masahiro Chono vs. Tomohiro Ishii & Tomoaki Honma

3. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Giant Bernard & Karl Anderson

4. Shinsuke Nakamura, Hirooki Goto, Yujiro & Tetsuya Naito vs. Togi Makabe, Toru Yano, Jado & Gedo

NJPW, 11/23/08

Mie Prefectural Sun Arena Sub Arena

1. Mitsuhide Hirasawa vs. Takashi Iizuka

2. Wataru Inoue, Ryusuke Taguchi, Yujiro & Tetsuya Naito vs. Low Ki, Jado, Gedo & Tomoaki Honma

3. Riki Choshu, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Togi Makabe, Giant Bernard & Karl Anderson

4. Shinsuke Nakamura & Hirooki Goto vs. Toru Yano & Tomohiro Ishii

NJPW, 11/24/08

Hyogo Prefectural Budokan

1. Kazuchika Okada vs. Takashi Iizuka

2. Wataru Inoue, Ryusuke Taguchi, Yujiro & Tetsuya Naito vs. Low Ki, Jado, Gedo & Tomohiro Ishii

3. Riki Choshu, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Toru Yano, Giant Bernard & Karl Anderson

4. Shinsuke Nakamura & Hirooki Goto vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma

NJPW, 11/25/08

Kyoto KBS Hall

1. Riki Choshu, Masahiro Chono & AKIRA vs. Takashi Iizuka, Tomohiro Ishii & Tomoaki Honma

2. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Yujiro & Tetsuya Naito vs. Togi Makabe, Toru Yano, Jado & Gedo

3. Shinsuke Nakamura, Hirooki Goto & Ryusuke Taguchi vs. Giant Bernard, Karl Anderson & Low Ki

NJPW, 11/27/08 (SXW)

Hiroshima Trade Center

1. AKIRA vs. Takashi Iizuka

2. Ryusuke Taguchi, Yujiro & Tetsuya Naito vs. Low Ki, Jado & Gedo

3. Riki Choshu, Masahiro Chono, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Togi Makabe, Toru Yano, Tomohiro Ishii & Tomoaki Honma

4. Shinsuke Nakamura & Hirooki Goto vs. Giant Bernard & Karl Anderson

NJPW, 11/28/08

Matsuyama City Community Center

1. Manabu Nakanishi & Mitsuhide Hirasawa vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma

2. Yuji Nagata, Yujiro & Tetsuya Naito vs. Takashi Iizuka, Jado & Gedo

3. Riki Choshu & Masahiro Chono vs. Giant Bernard & Karl Anderson

4. Shinsuke Nakamura, Hirooki Goto & Ryusuke Taguchi vs. Toru Yano, Tomohiro Ishii & Low Ki

NJPW, 11/29/08

Tex Port Imabari

1. Wataru Inoue, Yujiro, Tetsuya Naito & Mitsuhide Hirasawa vs. Toru Yano, Jado, Gedo & Tomohiro Ishii

2. Riki Choshu, Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Takashi Iizuka, Giant Bernard & Karl Anderson

3. Shinsuke Nakamura, Hirooki Goto & Ryusuke Taguchi vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma & Low Ki

NJPW, 12/1/08

Tokushima Municipal Gymnasium

1. Riki Choshu, Masahiro Chono & Ryusuke Taguchi vs. Takashi Iizuka, Tomoaki Honma & Low Ki

2. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi & Wataru Inoue vs. Togi Makabe, Toru Yano & Tomohiro Ishii

3. Shinsuke Nakamura, Hirooki Goto, Yujiro & Tetsuya Naito vs. Giant Bernard, Karl Anderson, Jado & Gedo

NJPW, 12/6/08 (WPW)

Aichi Prefectural Gymnasium

1. Ryusuke Taguchi, Yujiro & Tetsuya Naito vs. Low Ki, Jado & Gedo

2. New Japan vs. ZERO1-MAX: Yuji Nagata & Koji Kanemoto vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka

3. IWGP Tag Team Title: Togi Makabe & Toru Yano (c) vs. Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie

NJPW, 12/7/08 (Samurai! TV)

Osaka Prefectural Gymnasium

1. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yujiro & Tetsuya Naito (c) vs. Jado & Gedo

2. IWGP Jr. Heavyweight Title: Low Ki (c) vs. Ryusuke Taguchi

Have a news tip? Attended an event and want to send a live report? Submit it now!
monitoring_string = "851cc24eadecaa7a82287c82808f23d0"